لطفا چند لحظه صبر کنید ...

ضامن کارمند برای شهر تبریز

ضامن فورینردبان
شهرتبريز
نوع ضمانت ضمانت بانکی
ضمانت برای ارائهضامن کارمند
توضیحات

ضمانت کارمندی
برای : شهر تبریز
وام ۳۰میلیونی۳ساله،مبلغ 5 میلیون
وام ۳۰میلیونی۵ساله،مبلغ 8 میلیون
وام ۴۰میلیونی3ساله،مبلغ 12 میلیون
وام ۴۰میلیونی۵ساله،مبلغ 14 میلیون
وام۵۰میلیونی3ساله،مبلغ 16 میلیون
وام۵۰میلیونی۵ساله،مبلغ 19 میلیون
وام۶۰میلیونی۵ساله ازدواج،مبلغ 17 میلیون
وام 100 میلیونی ازدواج ، 7 ساله ،مبلغ 20 میلیون
اخذ می شود.
همچنین،یک چک بدون تاریخ ازفردگیرنده وام بانکی به مبلغ ارائه شده به بانک باپشت امضای همکار، دوست یافامیل،با درج شماره حساب بانکی وی در ظهرپشت چک بانکی اخذ می گردد.
درضمن شخص وام گیرنده می بایست کل مبلغ وام رابیمه نموده تادرصورت عدم پرداخت یا فوت ،،،،،،،،،،اقساط وام ازبیمه کسر گردد .
کپی سند ملکی یا اجاره نامه ارائه نمی شود

پرداخت هرگونه وجه به افراد قبل از امضا زدن ضامن حتی یک ریال قبل از گرفتن وام ممنوع است(پیام وام چی)

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن