لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

کمیته امداد وام زندانی

وام به زندانیان

وام به زندانیان یک گزینه خوب و محرکی برای جبران گذشته است.زندان چه میله داشته باشد چه میله نداشته باشد؛ زندان است. زندانی شدن به هر دلیلی، فرد را از زندگی معمولی اش باز می کند، احتمال عوض کردن باورها ...