لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

وام 500 میلیونی

طرح وام های تولیدی

طرح وام های تولیدی که در سال 99 برای کمک به جهش تولید بانک ها روی آن مانور می دهند را در این مطلب بررسی می کنیم. وام هایی که اگر به موقع برسند و این رسیدن، دست صاحب امر و متولی واقعی تولید باشد قدم من ...