لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

وام بدون ضامن بانک صادرات

فکر وام گرفتن و بازپرداختش یک کفه ترازوی فکر را می گیرد و کفه دیگر آن هم پیدا کردن ضامنی معتبر (با فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق) پر می کند. اکثر مشتری بانک ها برای پیدا کردن ضامنی که با شرایط سخت بان ...