لطفا چند لحظه صبر کنید ...

نقدینگی در نظام بانکی

مسیر نقدینگی ها در نظام بانکی به کجاست ؟ ...
۱۹ شهریور ۱۳۹۸ خواندن: 9 دقیقه

کلمه نقدینگی را همیشه بارها بدون واسطه یا بی واسطه شنیده اید. در اخبار کارشناس ها بارها از نقدینگی حرف زده اند و عامل مهمی در افتان و خیزان های نظام اقتصادی دانسته اند. این نقدینگی چیست؟ در جیب کیست؟ ...