لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

سیاست های پولی و بیمه ای آمریکا

هر کشوری سیاست های اقتصادی، بانکی توام با سیاست های داخلی و خارجی دارد. کشوری مانند آمریکا که قبل از سیاست های داخلی، سیاست خارجی را می شناسند و روی آن سرمایه گذاری می کند. همه ما بیشتر از اسم خودمان، ...