لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

سهام عدالت

ارزش سهام عدالت آزاد شده

ارزش سهام عدالت آزاد شده در تیرماه چقدر است؟ 30 درصد قسمت آزاد شده آن را باید چگونه مدیریت کرد یا فروخت؟ آیا باز نام نویسی سهام عدالت وجود دارد؟ سهام عدالت با ماهیت بورسی از تدبیر و برنامه رئیس جمهور ...

من به عنوان نویسنده این متن؛ یکی از سهامداران سهام عدالت هستم که در این ماه سرنوشت سهامش در بورس مشخص خواهد شد. به سامانه، سر زده ام؛ ارزش سهامم را مشاهده کرده ام. در زمان اعلامی دولت، حاضر به پرداخت ...