لطفا چند لحظه صبر کنید ...

تله هرمی

یا نکن با پیلبانان بازی یا خانه ایی در خور پیل ساز. این مثل، مصداقی برای فعالان در بورس است. اگر وارد داد و ستد در یک محیط سیستماتیک ولی بسیار پیچیده می شوید باید بدانید تا باقی بمانید. افراد ضعیف و ن ...