لطفا چند لحظه صبر کنید ...

اشتغالزایی و وام گرفتن

خود اشتغالزایی

خود اشتغالزایی در تعریف کلی یعنی فردی برای خود در دنیای بازار و فعالیت های درآمدزا که منجر به افزایش سرمایه اولیه و تامین نیاز مادی فرد برای زندگیش شود، کار ایجاد کند و بتواند افرادی را هم زیرمجموعه خ ...