لطفا چند لحظه صبر کنید ...

آگهی های درخواست سرمایه

200
300
 • سرمایه درخواستی 600 تومان
 • سرمایه درخواستی 1.4 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان

جذب سرمایه گذار

1 هفته پیش
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 400 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 10 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 300 میلیون تومان

ساخت وساز

3 هفته پیش
 • سرمایه درخواستی 40 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 400 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 150 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 45 میلیون تومان