لطفا چند لحظه صبر کنید ...

آگهی های درخواست سرمایه

200
300

نیاز به سرمایه آزاد تهران ...

منتشر شده 1 ساعت پیش
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 300 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 4 تومان

نیازمند سرمایه بوکان

منتشر شده 1 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان

جذب سرمایه برای کار هنری

منتشر شده 1 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 700 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 9 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 2 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 35 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 35 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 250 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 5 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 700 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان

جذب سرمایه گذار اصفهان

منتشر شده 4 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 200 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 2.5 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 300 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 2 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 3 میلیارد تومان

خواهان سرمایه هستم بجنورد ...

منتشر شده 5 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 300 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 10 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 30 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 800 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 7.7 میلیارد تومان

نياز به سرمايه تهران

منتشر شده 6 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 60 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 3 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 200 تومان
 • سرمایه درخواستی 800 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی ۴
 • سرمایه درخواستی 4 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 300 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 40 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 2.5 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان