لطفا چند لحظه صبر کنید ...

آگهی های درخواست سرمایه

200
300
 • سرمایه درخواستی 5 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 60 میلیون تومان

نیازمند ۱۰ میلیون وام با سفته ...

منتشر شده 19 ساعت پیش
 • سرمایه درخواستی 10 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان

درخواست سرمايه تهران

منتشر شده فوری
 • سرمایه درخواستی 2 میلیارد تومان

نیازمند سرمایه ۱۰ میلیونی ...

منتشر شده 2 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 10 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان

نیازمند سرمایه گذار هستم

منتشر شده 3 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 50 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 10 میلیون تومان
  • سرمایه درخواستی 20 میلیون تومان
  • سرمایه درخواستی 400 میلیون تومان
  • سرمایه درخواستی 20 میلیارد تومان
  • سرمایه درخواستی 10 میلیون تومان
  • سرمایه درخواستی 5 میلیون تومان
  • سرمایه درخواستی 250 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 50 میلیارد تومان

   نیازمند سرمایه ری

   منتشر شده 5 روز پیش
   • سرمایه درخواستی 60 میلیون تومان

   نیازمند سرمایه گذار هستم

   منتشر شده 5 روز پیش
   • سرمایه درخواستی 3.5 میلیارد تومان
   • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 3 میلیارد تومان
   • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 1.5 میلیارد تومان
   • سرمایه درخواستی 60 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 20 میلیون تومان

   متقاضی سرمایه یزد

   منتشر شده 7 روز پیش
   • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 400 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 300 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 5 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 3 میلیارد تومان
   • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
   • سرمایه درخواستی 70 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 30 میلیون تومان

   به یک سرمایه گذار نیازمندیم ...

   منتشر شده 1 هفته پیش
   • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان

   نیاز به سرمایه دارم

   منتشر شده فوری
   • سرمایه درخواستی 400 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 120 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان

   نیازمند سرمایه برای ساخت هتل ...

   منتشر شده 1 هفته پیش
   • سرمایه درخواستی 300 میلیارد تومان
   • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 1.5 میلیارد تومان

   متقاضی سرمایه برای خرید خانه ...

   منتشر شده 2 هفته پیش
   • سرمایه درخواستی 1.25 میلیارد تومان