لطفا چند لحظه صبر کنید ...
انجمن وام چی دایر شد، برای تبادل با سایرین اینجا کلیک کنید.

آگهی های درخواست سرمایه

200
300
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان

نیازمند سرمایه گذار

منتشر شده 1 ساعت پیش
 • سرمایه درخواستی 10 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 7 میلیارد تومان

تقاضای وام

منتشر شده 2 ساعت پیش
 • سرمایه درخواستی 150 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 150 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 3 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 25 میلیون تومان

متقاضی سرمایه هستم

منتشر شده 16 ساعت پیش
 • سرمایه درخواستی 150 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان

به وام ۲۰میلیونی نیاز دارم ...

منتشر شده 20 ساعت پیش
 • سرمایه درخواستی 20 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 30 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 10 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 20 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 150 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 2 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان

درخواست سرمایه

منتشر شده 2 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان

نیازمندمبلغ ۵۰یا۶۰میلیون ...

منتشر شده 2 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 60 میلیون تومان

درخواست سرمایه

منتشر شده 2 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 20 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان

درخواست سرمایه گذار مشهد

منتشر شده 2 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 700 میلیون تومان

نیاز به سرمایه اسلام شهر

منتشر شده 3 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 20 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 300 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان

دریافت سرمایه

منتشر شده 3 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان

متقاضی سرمایه ۲۵۰ میلیونی ...

منتشر شده 3 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 250 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 600 میلیون تومان

متقاضی سرمایه گذار مشهد

منتشر شده 3 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 1 میلیارد تومان

نیازمند وام پانصد میلیونی ...

منتشر شده 4 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان

نیازمند سرمایه در ساخت مسکن ...

منتشر شده 4 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 600 میلیون تومان

نیازمند وام ۵ میلیونی کرج ...

منتشر شده 4 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 5 میلیون تومان

درخواست وام با سفته

منتشر شده 4 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 300 میلیون تومان