نماد اعتماد الکترونیکی یکی از ارکان های مهم کسب و کار مجازی

0

نماد اعتماد الکترونیکی و ردیابی آسیب های مشاغل مجازی

هـدف از نمـاد اعتماد الکترونیکی و اعطای آن، اعتمادسازي و رسمیت دهی به فعالیت کسب و کارهاي اینترنتی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، جلوگیري از آسیب هاي احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي است.

متولی نماد الکترونیکی

ساماندهی کسب و کارهاي اینترنتی به عنوان یکی از ده پروژه بخش اصلاح نظام توزیع در طرح تحول اقتصادي مصوب سال 1387 از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

وظیفه و هدف اعطای نماد الکترونیکی

دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی، نظارت بر فعالیت کسب و کارهاي اینترنتی و رسیدگی به شکایات و تخلفـات را تشریح می کند.

مدت اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی

نشانهاي نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهاي مجـازي مجاز با هدف ساماندهی احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می گردد؛ این نماد پس از بررسی درگاه و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقـی یـا حقوقی) آن براي مدت یک سال صادر می گردد.

زمان تمدید نماد اعتماد الکترونیکی

متقاضی می باید در فاصله زمانی 3 هفته مانده به انقضاي اعتبار نماد اعتماد، نسبت به ارائه درخواست تمدید نماد کسب و کار خود اقدام نماید.

سایت مرجع برای نماد الکترونیکی

سایت مرجع کسب و کار هاي مجازي با آدرس دامنهeDAMANE.ir  به عنوان پورتال مرجع کسب و کارهاي الکترونیکی به ثبـت رسیده است و تمامی ارتباطات بین متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسـعه تجـارت الکترونیکـی در ایـن پورتـال تعریف شده است.

نکته مهم اعطای نماد الکترونیکی

آن دسته از درگاه هایی که داراي بخشی تحت عنوان “فروشگاه” می باشند نماد اعتماد صـرفاً بـه فروشـگاه تعلـق خواهد گرفت.

کالاها و فروش اینترنتی

حرفه ایی که نماد الکترونیک بگیرد مجاز است، هرگونه کالا و خدمتی که در چارچوب قوانین و مقررات جاري کشور جمهوري اسلامی ایران، عرضه آن به صـورت مجـازي بلامـانع است را به فروش برساند.

ناظران بر نماد الکترونیکی

هر یک از دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري که مطابق قوانین و مقررات جـاري کشـور، مسـئولیت صدور مجوز براي کالا و خدمت ویا فعالیت کسب و کارها براي ارائه کالا و خدمات را عهـده دارند؛ ناظران بر نماد الکترونیکی می باشند.

فرآیند اعطای نماد

فرآیند اعطای نماد الکترونیکی، اول متقاظی ثبت درخواست دریافت نماد می دهد. بررسی درخواست در سیستم انجام می شود. تایید درخواست از سیستم بعد از بررسی قوانینی که باید کسب و کار داشته باشد انجام می شود، متقاضی بعد از تایید باید تعهد نامه ارائه دهد. در مرحله آخر تعهد نامه که به ثبت رسید نماد الکترونیکی اعطا می شود.

نحوه احراز اصالت نماد الکترونیکی

نحوه احراز اصالت نماد اعتماد از طریق یکی از دو روش زیر امکان پذیر است:

  1. کلیک بر روي تصویر نماد در درگاههاي کسب و کار و مشاهده صفحه صحت سنجی، و مقایسه اطلاعات درج شـده در درگاهها با اطلاعات نمایش داده شده در صفحه صحت سنجی
  2. مراجعه به فهرست کسب و کارهاي داراي نماد اعتماد الکترونیکی در پورتال نماد و جستجوي دامنه کسب و کار مورد نظر .
شاخص های احراز صلاحیت

شاخص هاي احراز صلاحیت کسـب و کارهـاي اینترنتـی بـراي دریافـت نمـاد اعتمـاد، 38 مـورد را شـامل شـده و در 7 گـروه دسته بندي شدهاند. عناوین این گروهها عبارتند از:

مالک و مسئول کسب و کار اینترنتی

کسب و کار اینترنتی

قانونمندي کسب و کار

شفافیت فرایند فروش

رسیدگی به شکایات

رعایت حریم خصوصی

امنیت

وظایف دارنده نماد اعتماد الکترونیکی

دارنده نماد اعتماد الکترونیکی موظف است:

  1. تمامی تعهدات مندرج در این دستورالعمل و پیوست هاي آن و همچنین مفاد متن تعهدنامـه اي کـه هنگـام صـدور نمـاد اعتماد به صورت رسمی از ایشان اخذ شده است را در تمام مدت فعالیت و اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی به طور کامـل و دقیق رعایت نمایند.
  2. هرگونه تغییر در کسب و کار در خصوص شاخصهاي اعطاي نماد اعتماد را در اسرع وقت به مرکز اعلام نمایند.
  3. تجهیزات استاندارد مورد تایید مرکز را به کار گیرد.
  4. به مکاتبات – اعم از الکترونیکی و فیزیکی- و اخطارهاي صادره از سوي مرکز و دستگاههاي نظارتی، حداکثر طـی دو روز کاري پاسخ دهد.
  5. اطلاعات، گزارشات و کلیه مستندات درخواستی مرکز و دستگاههاي نظارتی را در مدت زمان ابلاغ شده ارائه نماید
  6. در زمان تعلیق نماد اعتماد از قبول تعهدات جدید خودداري نموده و مطابق دستورالعملهاي ابلاغی و با هماهنگی مرکـز، صرفاً به ارائه تعهدات قبلی عمل نماید. در غیر این صورت، نماد اعتماد وي ابطال خواهد شد.
  7. احکام صادره از سوي کمیته نظارتی را به صورت کامل و دقیق اجرا نماید.

تعداد ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی

نماد دو ستاره دو الی پنج ستاره، به کسب و کارهاي اینترنتی حائز شرایط منـدرج در دسـتورالعمل مجزایـی کـه توسـط مرکز منتشر خواهد شد، اعطا می شود.

وظیفه نیروی انتظامی

کسب و کارهاي اینترنتی مکلفند مدل کسب و کار خود را در چارچوب قوانین جاري کشور انتخاب و اجرا نمایند. نیـروي انتظـام ی، وظیفه پایش عملکرد کسب و کارهاي اینترنتی از این حیث را دارا می باشد.

لغو امتیاز و لغو نماد اعتماد الکترونیکی

درصورتی که ظرف 3 ماه، مجموع واحد امتیاز منفی به 10 برسد، مجدداً به عنوان کسب و کـار پـر تخلـف، پرونـده جهت بررسی عملکرد، به کارگروه پایش (از جمله کارگروههاي زیـر مجموعـه کمیتـه نظـارت بـر کسـب و کارهـاي اینترنتی) ارسال خواهد شد.

مدت زمان محرومیت از نماد الکترونیکی

درصورت ابطال نماد اعتماد، مالک کسب و کار اینترنتی، به مدت 24 ماه از دریافت نماد اعتماد الکترونیکـی محـروم می شود.

نتیجه کلی از نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیکی داشتنش مانند گرفتن تسهیلات می تواند کمک بزرگی به رشد یک کسب و کار مجازی باشد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.