ماده واحده قانونی در مورد هر تسهیلات که هر مشتری بانک بهتر است بداند

0

ماده واحده 8

ماده واحده قانونی 8 : اعطاي هر يك از انواع تسهيلات توسط دو يا چند بانك مشتركاً به شخص و يا اشـخاص حقيقـي و يـا حقوقي بلامانع است. در هر حال اداره امور اين گونه تسهيلات اعطايي به انتخاب بانك ها شركت كننـده بـر عهـده يك بانك خواهد بود.

تبصره 2 در مورد تسهیلات

تبصره 2ـ ماده 9: مدت معامله و قيمت گذاري اموال تملك شده، حسب مورد، توسط بانك تعيين خواهد شد.

  • این سوال جواب خیلی کاربرها که خودشان ملکشان را برای تسهیلات کارشناسی می کنند.

قید نوع تسهیلات باید ذکر شود

ماده 11ـ بانكها مكلفند در قراردادهاي تنظيمي خود در ارتباط با عمليات مضاربه، معـاملات اقـساطي، اجـاره به شرط تمليك، نسيه، سلف و قرض الحسنه قيد نمايند كه قراردادهاي مذكور، براساس توافـق حاصـله، در حكـم اسناد لازم الاجرا و تابع آيين نامه اجرايي اسناد رسمي است.

دلیل مشارکت های مدنی

ماده 19ـ مشاركت مدني توسط بانك ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت هـاي توليـدي، بازرگـاني و خدماتي صورت خواهد گرفت موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.

مشارکت حقوقی در ماده واحده حقوقی

ماده 23ـ منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از «سرمايه» شركتهاي سـهامي جديـد و يـا خريد قسمتي از سهام شركتهاي سهامي موجود

ماده واحده 24 در سرمایه گذاری

ماده 24ـ بانك ها مي توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخـش هـاي مختلـف توليـدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركتهاي سهامي را كه براي امـور مـذكور تـشكيل شـده و يـا مي شوند، تأمين نمايند.

سرمایه گذاری با توجیه اقتصادی

تبصرهـ ماده28 بانك ها به هيچ وجه حق ندارند در سرمایه گذاری مستقیم، توليد اشياي تجملي و مصرفي غير ضروري، سرمايه گذاري نمايند.

ارزیابی قبل سرمایه گذاری

ماده 31ـ بانك ها موظفند قبل از اقدام به سـرمايه گـذاري مـستقيم، طـرح موضـوع سـرمايه گـذاري را از لحـاظ اقتصادي، فني و مالي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايه گذاري مـستقيم از محـل منـابع بانـك و سپرده هاي سرمايه گذاري در اين قبيل طرح ها در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسـي و ارزيـابي طـرح از لحـاظ مالي قابل توجيه باشد. ميزان حداقل سودآوري (نرخ بازده) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون، توسط شوراي پـول و اعتبار تعيين خواهد شد.

  • قابل توجه مشتریان متقاضی وام های کلان سرمایه گذاری که کارشناسی بانک را وقت کشی می دانند.
گزارش سرمایه گذاری به بانک مرکزی

ماده 32ــ بانـك هـا موظفنـد برنامـه اختـصاص وجـوه بـراي سـرمايه گـذاريهـاي مـستقيم خـود را بـا رعايـت دستورالعمل هاي مربوط، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش دهند تا همراه لايحه بودجه كل كـشور تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد.

فروش سهام ارزش افزوده بانک

ماده 33ـ بانك ها مي توانند تمام يا قسمتي از سهام خود را در شركت هايي كه از طريق سـرمايه گـذاري مـستقيم تشكيل شده اند، پس از رسيدن به مرحله بهره برداري با هماهنگي شوراي عالي بانـك هـا، بـراي فـروش بـه عمـوم عرضه نمايند.(مانند سهام در بورس)

ماده واحده قانونی برای عقد مضاربه

ماده 36ـ مضاربه قراردادي است كه به موجـب آن يكـي از طـرفين (مالـك) عهـده دار تـأمين سـرمايه (نقـدي)می شود بــا قيــد ايــن كــه طــرف ديگــر (عامــل) بـا آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند .

  • قابل توجه افرادی که بهره وام بانک را زیاد می دانند. هنگامی فرد تسهیلاتش مضاربه و شراکت در سود حاصله باشد؛ نمی توان به آن شبهه ربا زد.
حمایت قانون از تعاونی ها

ماده 37ـ بانكها مي توانند به منظور ايجـاد تـسهيلات لازم جهـت گـسترش امـور بازرگـاني بـه عنـوان مالـك، سـرمايه نقـدي (منـــابع) لازم را در اختيـــار عامــل اعــم ازشـخص حقيقـي يـــا حقـــوقي قـــرار دهنـــد . بانـــــكهـــــا در اعطـــــاي ايـــــن تـــــسهيلات بـــــه تعـــــاونيهـــــاي قـــــانوني اولويـــــت خواهنـــــد داد.

ماده واحده قانونی در حمایت سلف خری

ماده 40ـ منظور از معامله سلف پيش خريد نقدي محصولات توليـدي بـه قيمـت معـين مـي باشـد. (بـا توجـه بـه ضوابط شرعي)

شروط قانونی سلف خری بانک

ماده 43ـ پيش خريد محصولات واحدهاي توليدي، طبق قرارداد، توسط بانك ها در صـورتي مجـاز اسـت كـه اينگونه محصولات:

الف ـ توسط واحد درخواست كننده توليد شود؛

ب ـ سريع الفساد نباشد. (نگر اين كه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فـساد در فاصـله تحويـل و فروش وجود داشته باشد)؛

ج ـ سهل البيع باشد.

قرارداد سلف باید یک سال باشد

ماده 46ـ بانك ها در صورتي مجاز به پيش خريد محصولات توليدي مي باشند كه زمان تحويل كل محصولات به بانك (از تاريخ انجام معامله) حداكثر معدل یك دوره توليد باشد مشروط بر اين كه بـه هـر حـال از يـك سـال تجاوز ننمايد.

نتیجه کلی

با بررسی ماده واحده هایی که در زمینه آن کاربران سوال متداول داشتند با ذکر عدد ماده سعی در روشن کردن معامله و گرفتن تسهیلات از بانک بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.