لطفا چند لحظه صبر کنید ...

گشایش اعتبار اسنادی ارزی

مراحل مختلف اعتبار اسنادي – ارزی عبارتند از:
الف- گشايش
ب- اصلاح
ج- ظهرنويسي اسناد و پرداخت

الف- گشايش :

اکثر بانک ها با رعايت ضوابط مقرر اقدام به گشايش انواع اعتبار اسنادي اعم از ديداري و يا مدت دار مي نمايند.

نحوه تامين ارز :

١- ارز توافقي (خريد ارز از بانك با ارائه معادل ريالي توسط متقاضي )
2- ارز متقاضي كه مستقيما” از حساب ارزي متقاضي برداشت مي شود.
3- تسهيلات ارزي از منابع بانك (در صورت داشتن مصوبه اعطاي تسهيلات)
4- حساب ذخيره ارزي
5- تسهيلات اعطايي از سوي بانكهاي خارجي(از جمله بانك توسعه اسلامي)

مدارك مورد نياز :

1- افتتاح حساب ارزي و ريالي
2- تشكيل پرونده (با ارائه تصوير كارت بازرگاني)
3- اصل پروفرم و ثبت سفارش ممهور به مهر وزارت بازرگاني (معاونت توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني خارجي، دفتر ثبت سفارشات ) به همراه دو سري كپي از اسناد مذكور
4- اصل بيمه نامه باربري حاكي از بيمه كالا نزد يكي از شركتهاي بيمه داخلي و رسيد پرداخت حق بيمه
5- فرم هاي تكميل شده گشايش اعتبار، تعهد ترخيص و خريد ارز (همراه با تمبر مالياتي)
6- به هنگام گشايش اعتبار ، ١٠٠% مبلغ اعتبار به عنوان پيش پرداخت از حساب مشتري برداشت مي شود كه با توجه به درجه اعتبار و نوع فعاليت متقاضي ممكن است پيش پرداخت كمتر از ١٠٠% مورد تصويب كميته اعتباري شعبه و يا مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري ( برحسب مبلغ اعتبار اسنادي ) قرار گيرد.در صورتي كه بر اساس مصوبه كميته اعتباري شعبه يا مركز ، متقاضي اعتبار اسنادي بخشي از وجه اعتبار را تامين نمايد، مدارك ذيل نيز مورد نياز مي باشد.
– فرم قرارداد جعاله تكميل شده ( همراه با تمبر)
– فرم تكميل شده تعهد پرداخت مابقي وجه اعتبار
– تامين وثائق كافي طبق مصوبه شعبه يا مركز
شعب اين بانك متن اعتبار اسنادي را تهيه و از طريق بانك ابلاغ كننده براي ذينفع اعتبار اسنادي ارسال مي كنند.

نكته: براي ورود كالا به مناطق آزاد و يا ترانزيت كالا نيازي به ثبت سفارش نمي باشد. در اين حالت مشتري بايد پيش پرداخت را به ارز بپردازد

محاسبه پيش پرداخت و كارمزد گشايش اعتبار :

در مورد استفاده از معادل ريالي متقاضي و محاسبه هم ارز ريالي بابت پيش پرداخت اعتبار مي بايست توجه داشت نرخ ارز در روز گشايش، ملاك تبديل ارز مي باشد. ضمنا” كارمزد دريافتي جهت گشايش اعتبار اسنادي، طبق تعرفه بانك ،‌به صورت ريالي قابل پرداخت مي باشد.

ب) اصلاحيه :

– شعب اين بانك، متن اصلاحيه را تهيه و از طريق بانك ابلاغ كننده براي ذينفع اعتبار اسنادي ارسال مي دارند.
– اصلاح و يا حتي ابطال اعتبار اسنادي منوط به تاييد و قبول طرفين مي باشد . كارمزد و هزينه دريافتي جهت مخابره پيام سو ئيفت به بانك كارگزار ، بر اساس ريال محاسبه و اخذ مي شود .
– بر اساس مقررات بين المللي ، درصورت عدم پرداخت هزينه ها كارمزد هاي مربوط به ابلاغ اعتباراسنادي ، اصلاحيه و ساير خدمات بانك ابلاغ كننده ، خريدار موظف به تامين آنها مي باشد.

ج)ظهرنويسي اسناد و پرداخت :

– درصورت وجود هر گونه شرايط پرداخت ، اين بانك موظف به پرداخت بر اساس نوع پرداخت قيد شده درمتن اعتباراسنادي است.
– عمليات تسويه ، واريز ، ظهرنويسي و تحويل اسناد اعتبارات اسنادي ديداري دريك مرحله انجام مي گيرد
– شعب، با دريافت اسناد از بانك معامله كننده و با توجه به ميزان پيش پرداخت هنگام گشايش اعتبار و شيوه تامين ارز نسبت به محاسبه و دريافت مابقي مبلغ اعتبار اقدام نموده و پس از آن در خصوص واريز اسناد و ظهرنويسي آن عمل خواهند كرد
– در اعتبارات اسنادي ديداري ، اين بانك پس از اخذ تتمه اعتبار (با توجه به ميزان پيش پرداخت )، نسبت به ظهر نويسي و تحويل اسناد اقدام خواهد نمود.
– در اعتبار اسنادي مدت دار، بانك پس از اخذ وثايق مطمئن، اسناد را ظهر نويسي و تحويل متقاضي مي نمايد ( دراين حالت متقاضي موظف است درسررسيد پرداخت مثلا” ٦ ماه بعد، نسبت به تامين موجودي معادل مانده اعتبار اقدام نمايد. )
محل مراجعه: هريك از شعب بانك توسعه صادرات ايران(واحد ارزي)