لطفا چند لحظه صبر کنید ...

وثیقه ی ملکی

در مواردی که نیاز به ارزیابی تضمینات و وثایق میباشد صندوق می تواند از نظریه کارشناس رسمی دادگستری یا شخص خبره مورد وثوق خود استفاده نماید. ارزیابی یک نفر کارشناس کافی است مگر در موارد ضروری به تشخیص صندوق یا به درخواست و هزینه متقاضی

کلیه هزینه های انعقاد قرارداد ، ارائه تضمینات و وثایق و همچنین ارزیابی و کارشناسی با متقاضی است و باید قبل از انعقاد قرارداد با صندوق انجام گیرد.

چنانچه متقاضی با نظر کارشناس ارزیابی اعتراض داشته باشد می تواند با هزینه خود درخواست کارشناسی مجدد نماید . کارشناس جدید از طرف صندوق تعیین میشود.

کلیه تضمینات و وثایق باید حداقل ۱۲۰% اصل و سود قطعی تسهیلات اعطایی را پوشش دهد مگر اینکه در این دستورالعمل ترتیب دیگری مقرر گردیده باشد.

تبصره1: در مورد ضمانتنامه های بانکی بعنوان تضمین وثیقه باید حداقل ۱۰۰% اصل و سود قطعی تسهیلات اعطایی را پوشش دهد.

درموارد ضروری و به تشخیص صندوق متقاضی موظف است مال موضوع وثیقه را بیمه کند و تا پایان تسویه کامل تعهدات مدت بیمه نامه را تمدید نماید.

فک رهن یا استرداد اموال و اسناد مربوط به تضمینات و وثایق به متقاضی یا شخص ثالث تنها پس از تسویه حساب کامل تعهدات انجام می گیرد

رهن اموال غیرمنقول:

ملک باید بصورت شش دانگ، مفروز،  بلامعارض، محصور ، ارزنده، سهل البیع و دارای سند مالکیت رسمی بوده و در هیچ یک از طرحهای شهرداری و راهسازی و مترو قرار نداشته باشد و باید برای احراز این موارد استعلام موردنیاز انجام گردد و وثیقه گذار و متقاضی اظهارات خود را گواهی نمایند.

تبصره2 : املاکی که در معرض تخریب باشند درصورتیکه کمتر از ۵۰% اعیانی در معرض تخریب باشد پس از کسر میزان تخریب قابل ارزیابی و ترهین است . املاک که بیش از ۵۰% در معرض تخریب باشد قابل رهن نیست.

تبصره3 : ترهین املاک مسکونی ارزنده که نسبت اعیانی آنها به عرصه کمتر از ۲۰% باشد و همچنین املاک فاقد پایان کار درصورت ارزنده بودن با درنظر گرفتن مصالح صندوق امکانپذیر خواهد بود.

تبصره4 : املاکی به بصورت رسمی ثبت نشده اند قابل ترهین نمی باشند.

تبصره: ترهین املاک مسکونی که در اجاره مستاجر است با شرایط ذیل امکانپذیر است:

مدت عقد اجراه بیش از یکسال نباشد

درقرارداد اجاره تعهداتی علاوه بر آنچه عرفا درمورد اجاره معمول است موجود نباشد.

۳-حتی الامکان از قبول زمین و املاک عمومی بعنوان تضمین خودداری شود.

۴-ترهین املاک اجاری و اداری که از نقطه نظر ارزنده و سهل البیع بوده و کلا در اختیار مالک قرار داشته باشد و در سند تنظیمی نیز حق واگذاری به هر شکل و عنوان اعم از رهن ، اجاره، فروش سرقفلی و غیره را از خود سلب نماید بلامانع می باشد.

۵-مبنای ارزیابی املاک اداری و تجاری ۸۰% ارزش کارشناسی

تبصره5: درصورتیکه ملک بصورت مسکونی، تجاری، یا مسکونی اداری باشد و واحدهای تجاری بصورت سرقفلی و یا عقد اجاره واگذار شده باشد و ملک در اختیار مالک قرار داشته باشدو یا منافع آن برای مدت یکسال در اختیار مستاجر باشد ترهین ملک بدون احتساب ارزش سرقفلی بلامانع است

۶-ترهین عرصه و اعیان کارخانجات مستقر در شهرکهای صنعتی به انضمام ماشین آلات و تاسیسات موجود در آنها یا بدون آنها قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران همردیف اسناد رسمی و قابل پذیرش صندوق میباشد ، ترهین املاک موضوع این بند حداکثر بر مبنای ۶۰% مبلغ ارزیابی کارشناسی می باشد.

۷-ترهین کارخانجات مستقر در زمینهای واگذاری منابع طبیعی درصورت داشتن سند ۶ دانگ بلامانع خواهد بود درغیراینصورت صرفا در قالب مشارکت مدنی ، احداث طرح و سپس فروش اقساطی امکانپذیر است

۸-ترهین املاک ارزنده واقع در روستاها بلامانع است.

۹-ترهین املاک موجود در پارکهای فناوری درصورت مالکیت ۶ دانگ متقاضی با رعایت مصالح صندوق و برمبنای ارزیابی ۶۰درصد قیمت کارشناسی مجاز است.

۱۰-در مناطق آزاد تجاری و صنعتی دارای اداره ثبت ترهین املاک دارای سند رسمی مانند سایر نقاط کشور است . توثیق املاک واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی که اسناد مالکیت آنها توسط سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی صادر گردیده برای متقاضیان واقع در این مناطق با انعقاد قرارداد سه جانبه بین صندوق مالک و سازمان فوق امکانپذیر است.

تبصره6: املاک مورد ترهین باید متعلق به متقاضی یا راهن باشد و بصورت سرقفلی ، اجاره ، صلح حقوقی و غیره به دیگری واگذار نشده باشد.

تبصره7: ترهین املاک واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی ۶۰% قیمت کارشناسی میباشد.

ترهین در دفترخانه رسمی و با هزینه متقاضی انجام می گیرد مدت قراردادهای رهنی صندوق ۱۰ سال میباشد.

ترهین مازاد املاک در رهن صندوق به سایر بانکها یا بالعکس با حفظ مصالح صندوق منوط به موافقت مقام تصویب کننده میباشد.

ضریب توثیق املاک :

املاک واقع در شهرکهای صنعتی و پارک علم و فناوری و مناطق آزاد تجاری فاقد سند رسمی ۶ دانگ ۶۰%

املاک واقع در شهرکهای صنعتی و پارکهای علم و فناوری دارای گواهی پایان کار و سند رسمی ۶ دانگ ۸۰%

املاک دارای کاربری اداری تجاری و اماکنی که محل کسب و کار میباشند ۸۰%

زمینهایی که فاقد ساختمان میباشند ۸۰%

سایر املاک ۹۰%