لطفا چند لحظه صبر کنید ...

وام قرض الحسنه به زندانیان بدهکار

 آیین نامه پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانیان جرایم غیرعمد :

حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین نامه خواهد بود بانک‌های کشور موظف شدند به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمدی مانند دیه و همچنین محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری، وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت بلندمدت پرداخت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک زندانیان نیازمند و به استناد جزء «م» بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور (موضوع تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمدی مانند دیه و همچنین محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری) آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند را به تصویب رساندند.
بر اساس این آیین‌نامه و در راستای کاهش آمار زندانیان، به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارت‌های مربوط، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهد شد.

 

منظور از مددجویان افرادی است که در نتیجه ارتکاب جرائم غیر عمدی -شبه عمد و خطای محض- به حکم دادگاه، به پرداخت دیه و مانند آن محکوم شده‌اند، همچنین کسانی که به علت ارتکاب سایر جرایم  غیر کلاهبرداری به پرداخت خسارت به اشخاص تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.
اعطای این وام  ها به صورت قرض‌الحسنه است که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهد شد.

سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب کنند.

امکان پرداخت وام به افراد خیر برای آزادی زندانیان نیازمند

بر اساس آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند، چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واحد شرایط موضوع این آیین نامه دارند، می توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام کنند.
وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.

حداکثر وام اعطایی

حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین نامه خواهد بود.
در مواردی که محکوم علیه،‌ مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت باز پرداخت وام قابل افزایش است.
حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد و باز پرداخت اقساط آن، مطابق جدول یادشده خواهد بود.
وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود تصمیم گیری کند.
جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد و سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر 3 ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.
همچنین توزیع اعتبارات پیش بینی شده در جزء (م) بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور (مبلغ 800 میلیارد ریال) به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تایید وزارت دادگستری خواهد بود.
ضمنا ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم گردیده است،‌ در اجرای این آیین نامه، ‌از طریق ستاد دیه مرکز به وزارت دادگستری اعلام کنند.
گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است و بانک‌های عامل، موظفند تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه عمر مددجویان به کار گیرند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم مکلف شده است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی موضوع جزء (م) بند (8) قانون بودجه سال 1389 اقدام کند.
بانک‌های عامل همچنین موظفند پس از معرفی مددجویان ، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.
این تصویب نامه در تاریخ 26/4/1389 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ30/4/1389 توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

 

جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط بر حسب مبلغ و مهلت باز پرداخت و میزان قسط ماهانه

ردیف

مبلغ وام (ریال)

مدت باز پرداخت ( ماه)

مبلغ هر قسط ( به ریال)

1

تا 10.000.000

20

500.000

2

10.000.000 تا 20.000.000

25

حداکثر 800.000

3

20.000.000 تا 30.000.000

30

حداکثر1.000.000

4

30.000.000 تا 40.000.000

35

حداکثر1.142.857

5

40.000.000 تا 50.000.000

40

حداکثر1.250.000

6

50.000.000 تا 60.000.000

45

حداکثر1.333.333

7

60.000.000 تا 70.000.000

50

حداکثر1.400.000

8

70.000.000 تا 80.000.000

55

حداکثر1.454.535

9

80.000.000 تا 90.000.000

60

حداکثر1.500.000

10

90.000.000 تا 100.000.000

65

حداکثر1.538.461

11

100.000.000 تا 110.000.000

70

حداکثر1.571.428

12

110.000.000 تا 120.000.000

75

حداکثر1.600.000

13

120.000.000 تا 130.000.000

80

حداکثر1.625.000

14

130.000.000 تا 140.000.000

85

حداکثر1.647.058

15

140.000.000 تا 150.000.000

90

حداکثر 1.666.666

16

150.000.000تا  160.000.000

95

حداکثر 1.684.210

17

160.000.000تا 170.000.000

100

حداکثر 1.700.000

18

170.000.000 تا 180.000.000

105

حداکثر 1.714.210

19

180.000.000 تا 190.000.000

110

حداکثر 1.727.272

20

190.000.000 تا 200.000.000

115

حداکثر 1.749.140

21

200.000.000 تا 210.000.000

120

حداکثر 1.750.000

22

210.000.000 تا 220.000.000

125

حداکثر 1.760.000

23

220.000.000تا 230.000.000

130

حداکثر 1.769.240

24

230.000.000 تا 240.000.000

135

حداکثر 1.777.777

25

240.000.000 تا 250.000.000

140

حداکثر 1.785.714

26

250.000.000 تا 260.000.000

145

حداکثر 1.793.103

27

260.000.000 تا 280.000.000

150

حداکثر 1.866.666

28

280.000.000 تا 300.000.000

155

حداکثر 1.925.483

29

300.000.000 تا 330.000.000

160

حداکثر 2.062.500

30

330.000.000 تا 360.000.000

165

حداکثر 2.181.818

31

360.000.000 تا 390.000.000

170

حداکثر 2.294.117

32

390.000.000 تا 420.000.000

175

حداکثر 2.400.000

33

420.000.000 تا 450.000.000

180

حداکثر 2.500.000

34

450.000.000 تا 480.000.000

185

حداکثر 2.594.594

35

480.000.000 تا 510.000.000

190

حداکثر 2.682.210

36

510.000.000 تا 533.000.000

195

حداکثر 2.733.333

توجه:

1-جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد.

2-سر رسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

ر
1-جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد.

2-سر رسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد