مشاوره در خصوص چک

در صورتی که با مراجعه به قسمت چک و حساب جاری در قسمت آموزش سایت وامچی نتوانستید نسبت به رفع مشکل خود در زمینه ی رفع سوء اثر چک برگشتی یا دریافت چک از سیستم بانکی اقدام نمایید و یا نیاز دارید در خصوص چکی خاص مشاوره خصوصی دریافت کنید، وام چی آماده ارائه ی هرگونه مشاوره تخصصی در خصوص رفع سوء اثر چک برگشتی، افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک و مشاوره حقوقی در خصوص چک های شما می باشد.

برای رفع سوء اثر چک برگشتی و سایر موارد می توانید از طریق گزینه ی زیر جهت دریافت مشاوره اقدام نمایید.

[cl_btn link=”https://vamchi.com/dashboard/?type=submit-support-request” text=”درخواست مشاوره”]