لطفا چند لحظه صبر کنید ...

تعریف چک

تعریف چک:

چک سند خاصی است از اسناد تجاری که به موجب آن صادرکننده چک پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا قسمتی را به سود خود یا ثالث مسترد می نماید. چک به معنی برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می شود صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ریالی آن و تاریخ مورد نظر برای وصول چک را امضاء می کند در تاریخ ذکر شده (تاریخ سررسید) فردی که چک را از صادرکننده دریافت کرده است به بانک مراجعه می نماید و مقدار وجه مشخص که صادرکننده معین کرده را دریافت می کند 

انواع چک:

1- چک عادی:

 چکی است که دارنده حساب جاری چک را بر عهده حساب خود صادر می کند، گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادرکننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد دارنده چک عادی تضمین و پشتوانه‌ای جز اعتبار شخص صادرکننده ندارد.
2- چک تایید شده: 

چکی است که اشخاص عهده بانک‌ ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت و وجه آن تایید می شود یعنی بانک وجه را در حساب صادرکننده چک مسدود می کند و سپس آنرا فقط برآورنده چک تایید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به چک عادی دارد.
3- چک تضمین شده: 

چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر می شود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین می شود بانک ها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند صادر می نمایند این چکها به چک رمزدار فی ما بین مردم معروف می باشد. بنا به تعریف فوق پس از صدور چک , وجه آن از اموال صاحب حساب خارج و در اختیار دارنده چک قرار می گیرد. فوت ، حجر ، ورشکستگی صاحب حساب ، موثر در حقوق دارنده چک نیست و بعلاوه طلبکاران صاحب حساب این چک ، حق توقیف آن را چنانکه به سود دیگری پشت نویسی شده باشد  نخواهند داشت.
4- چک مسافرتی: 

چکی که از طرف بانک صادر می شود و وجه آنرا در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است. تمامی بانک ها امکان صدور چک مسافرتی را دارند.

5- چک بسته :
این سند با ترسیم دو خط موازی (عموما مورب) در روی آن مشخص می شود و وجه آن را فقط بانکها یا کارگزاران بورس یا مشتری بانک محال علیه می توانند دریافت کنند. بنابراین محال که همیشه به وصول مبلغ چک، ولو اینکه سند مزبور مفقود یا گم شده باشد، اطمینان دارد. زیرا محال علیه با توجه به مشخصات و خصوصیات چک، محتال را می تواند شناسایی کند.

6- چک در گردش :
این نوع چک سندی است که در تمام شعب بانک در داخل یا نمایندگان آن در خارج از کشور قابل وصول است. چک در گردش که چک مسافرتی هم نامیده می شود بوسیله بانک صادر می گردد و در متن چک ، بانک صادر کننده به شعب بانک و یا نمایندگان خود در داخل و خارج از کشور دستور می دهد که مبلغ چک را با اعتبار بانک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او بپردازد.

علیهذا با صدور چک پرداخت آن تعهد و تضمین می کند و از این جهت این نوع چک با چک تضمین شده قابل مقایسه است، دارنده چک در گردش یا چک مسافرتی باید امضای خود را در حضور بانک پرداخت کننده در ذیل چک قید نماید تا این بانک بتواند این امضا را با امضای اول که در موقع دریافت چک بر روی نوشته شده است مطابقت کند و در صورت تائید آنها مبلغ چک را بپردازد.

آگاهی به طرز کار و استفاده از این سند مستلزم شناسایی قواعد و مقررات حاکم بر آن است، از قبیل:

۱- انواع چک

۲- شرائط صدور

۳- نحوه انتقال و ظهر نویسی

۴- پرداخت

۵- رسیدگی به اختلافات ناشی از سند مذکور

۶- گم شدن آن.