لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

تسحیلات خرید دین

 خرید دین چیست ؟

خرید دین قراردادی است که به موجب آن بانک، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین (مشتری) خریداری می‌کند.

شرایط اسناد و اوراق تجاری :

۱- دین مذکور در اوراق و اسناد تجاری مورد معامله باید واقعی بوده ناشی از یک معامله تجاری نسیه بین متعهد اسناد و اوراق تجاری و فروشنده آن اسناد به بانک باشد.

۲- سررسید اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری باید پس از تحویل کالا موضوع آن اسناد و اوراق قرضه باشد.

۳- مدت اسناد عرضه شده برای خریداری در بانک نباید از ۱۲ ماه تجاوز نماید.

شرایط متعهد و فروشنده اسناد تجاری :

۱- متعهد اوراق و اسناد تجاری باید دارای قدرت پرداخت و حسن سابقه پرداخت باشد.

۲-  متقاضی استفاده از تسهیلات باید اهلیت قانونی داشته باشد.

۳- متقاضی در شعبه ای که تقاضای تسهیلات می نماید دارای حساب جاری با گردش مناسب باشد.

شرایط و ضوابط :

۱- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار میانگین  مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی.

۲- شعب می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضی آن را پس ازاحراز حقیقی (واقعی) بودن دین خریداری نمایند.

۳- سقف تسهیلات خرید دین نبایستی بیش از ۶۰ درصد مبلغ فروش سالیانه متقاضی باشد.

۴- عملیاتی که منتج به صدور اسناد تجاری گردیده است، بایستی در رابطه مستقیم با فعالیت اصلی فروشنده دین بوده و نمایانگر ارتباط شغلی مدیون و فروشنده دین باشد. بنابراین خرید اسنادی که از طریق ظهرنویسی به واگذارنده منتقل شده است مجاز نمی‌باشد.

۵- تسهیلات خرید دین برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت متقاضیان می‌باشد و خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از شش ماه تجاوز ننماید (سررسید اسناد مقدم بر سررسید قرارداد منعقده با بانک باشد).

مدارک مورد نیاز :

۱- تکمیل برگ درخواست.

۲- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی.

۳- ارائه مجوز فعالیت.

۴- ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت.

۵- ارائه مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.