لطفا چند لحظه صبر کنید ...

تسحیلات خرید دین

 خرید دین چیست ؟

خرید دین قراردادی است که به موجب آن بانک، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین (مشتری) خریداری می‌کند.

شرایط اسناد و اوراق تجاری :

1- دین مذکور در اوراق و اسناد تجاری مورد معامله باید واقعی بوده ناشی از یک معامله تجاری نسیه بین متعهد اسناد و اوراق تجاری و فروشنده آن اسناد به بانک باشد.

2- سررسید اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری باید پس از تحویل کالا موضوع آن اسناد و اوراق قرضه باشد.

3- مدت اسناد عرضه شده برای خریداری در بانک نباید از 12 ماه تجاوز نماید.

شرایط متعهد و فروشنده اسناد تجاری :

1- متعهد اوراق و اسناد تجاری باید دارای قدرت پرداخت و حسن سابقه پرداخت باشد.

2-  متقاضی استفاده از تسهیلات باید اهلیت قانونی داشته باشد.

3- متقاضی در شعبه ای که تقاضای تسهیلات می نماید دارای حساب جاری با گردش مناسب باشد.

شرایط و ضوابط :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار میانگین  مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی.

2- شعب می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضی آن را پس ازاحراز حقیقی (واقعی) بودن دین خریداری نمایند.

3- سقف تسهیلات خرید دین نبایستی بیش از 60 درصد مبلغ فروش سالیانه متقاضی باشد.

4- عملیاتی که منتج به صدور اسناد تجاری گردیده است، بایستی در رابطه مستقیم با فعالیت اصلی فروشنده دین بوده و نمایانگر ارتباط شغلی مدیون و فروشنده دین باشد. بنابراین خرید اسنادی که از طریق ظهرنویسی به واگذارنده منتقل شده است مجاز نمی‌باشد.

5- تسهیلات خرید دین برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت متقاضیان می‌باشد و خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از شش ماه تجاوز ننماید (سررسید اسناد مقدم بر سررسید قرارداد منعقده با بانک باشد).

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست.

2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی.

3- ارائه مجوز فعالیت.

4- ارائه مدارک مربوط به محل فعالیت.

5- ارائه مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.